Get Adobe Flash player

ทำเนียบผู้บริหาร

 

                         ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะเวลา
1 นายสนอง   บุตรราช 15 สิงหาคม 2510 - 13 ตุลาคม 2514
2 นายชัยณาม สุขเกษม 14 ตุลาคม 2514 - 13 ตุลาคม 2523
3 นายจำลอง คงเดชา 14 ตลาคม 2523ุ - 11 ตุลาคม 2525
4 นายทองอยู่ ว่องเรืองอรุณ 12 ตุลาคม 2525 - 26 เมษายน 2526
5 นายปรีชา พิไนยศุลกกิจ 27 เมษายน 2526 - 9 มิถุนายน 2534
6 นายนิรันดร์ ชวนชื่น 10 มิถุนายน 2534 - 19 พฤศจิกายน 2538
7 นายวิรัช หลิมไชยกุล 1 ธันวาคม 2538 - 30 ธันวาคม 2540
8 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค 7 มกราคม 2540 - 28 มกราคม 2543
9 นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 3 กุมภาพันธ์ 2543 - 8 ตุลาคม 2544
10 นายอรรถ ศรีสำรวล 9 ตุลาคม 2544 - 23 มีนาคม 2546
11 นายชาญชัย กีฬาแปง 24 มีนาคม 2546 - 13 กุมภาพันธ์ 2549
12 นายถาวร เหรียญตระกูลชัย 14 กุมภาพันธ์ 2549 - 27 กรกฎาคม 2551
13 นายไพฑูรย์ ปัญญาธร 28 กรกฎาคม 2551 - 1 พฤษภาคม 2554
14 นางทิพวรรณ สระนาค 2 พฤษภาคม 2554 - 15 มิถุนายน 2557
15 นายชาญชัย  กีฬาแปง 16 มิถุนายน 2557 - 3 สิงหาคม 2557
16 นายวรวุฒิ  มาอินทร์ 4 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2558
17 นางสาวสุกัญญา  ศิริโภคากิจ 1 กันยายน 2558 - 1 พฤษภาคม 2559

18

นายสตวัน  มะโนเครื่อง

2 พฤษภาคม 2559 - 30 กันยายน 2561

19

นายอนุวัฒน์  วงศ์จำรัส

1 ตุลาคม - ปัจจุบัน

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2018 เวลา 10:54 น.)